Skip to content

Scandinavian Certification AS har sitt kontor i Porsgrunn. Selskapet ble stiftet i april 2014. Målsettingen for selskapet effektiv og fleksibel organisasjon. En organisasjon som kan holde høy fokus på kunder og kunders kunder.

For oss er objektivitet, konfidensialitet og upartiskhet grunnpilarene i det vi holder på med.

Vi arbeider systematisk med å etabler langsiktige og gode kundeforhold der vi sammen med våre kunder har ett felles mål; å bli stadig bedre gjennom langsiktig og systematisk arbeid.

For oss er alle kunder like viktige, store som små.

Vårt personell har alle lang og bred erfaring, høy kompetanse og integritet.

Policy

Vi skal arbeide for at vår virksomhet drives i tråd med de krav som vi er underlagt gjennom vår akkreditering og god forretningsskikk.

Dette omfatter da en forpliktelse til å etterstrebe at:

 • Styringssystemet vårt til enhver tid er overensstemmelse med kravene i standardene
 • Alt personell får den nødvendige opplæringen og innehar en kompetanse som er i tråd med standardens krav
 • Virksomheten drives på en etisk god måte
 • Alt personell er seg bevist sitt ansvar og at konfidensialitet opprettholdes.
 • Våre leveranser er korrekte (rapporter og sertifikater)
  • Tidsfrister overholdes
  • God kundefokus opprettholdes
  • Vi opptrer upartisk i alle sammenhenger

Policy for uavhengighet og upartiskhet.

Scandinavian Certification AS skal opptre som et uavhengig og upartisk sertifiseringsorgan basert på følgende kriterier:

 • Vårt personell skal ikke utføre revisjoner av systemer de selv har vært med på å etablere.
 • Vårt personell skal ikke gjennomføre revisjon av ledelsessystem som de har arbeidet med eller gjennomført interne revisjoner av.
 • Det skal gå minimum 3 år før vårt personell kan revidere ledelsessystemer som de tidligere har vært involvert i, enten i form av etableringsarbeid eller interne revisjoner.
 • Scandinavian Certification AS skal ikke gjennomføre interne revisjoner for egne kunder.
 • Scandinavian Certification AS skal ikke tilby konsulent tjenester for ledelsessystemer.
 • Kunder skal ha mulighet til å helt eller delvis avvise revisjonspersonell.

Scandinavian Certification AS vurderer mulige interessekonflikter i forbindelse med våre oppdrag. Vårt personell skal signere en taushets- og uavhengighetserklæring som forplikter til å varsle selskapet dersom det skulle oppstå brudd på vår politikk for uavhengighet og upartiskhet.

Saker som skulle oppstå, avdekkes eller meldes av eksterne parter skal loggføres og gjennomgås.

Målsetting

Vi skal arbeide for at vår virksomhet drives i tråd med de krav som vi er underlagt gjennom vår akkreditering og god forretningsskikk. Dette omfatter da en forpliktelse til å etterstrebe at:

 • Styringssystemet vårt til enhver tid er overensstemmelse med kravene i standarden
 • Alt personell får den nødvendige opplæringen og innehar en kompetanse som er i tråd med standardens krav
 • Virksomheten drives på en etisk god måte
 • Alt personell er seg bevist sitt ansvar og at konfidensialitet opprettholdes
 • Våre leveranser er korrekte (rapporter og sertifikater)
 • Tidsfrister overholdes
 • God kundefokus opprettholdes
 • Vi opptrer upartisk i alle sammenhenger
 • Interessekonflikter unngås

Eventuelle saker vedrørende uavhengighet og upartiskhet blir vurdert i vår ledelse og eventuelt i styret.

 

Tilbake til toppen