Skip to content

Scandinavian Certification AS har hovedkontor i Porsgrunn, siden 2014. Vi er i dag representert i hele Norge, Sverige og Polen. Vårt formål er å støtte organisasjoner til økt bærekraft, markedstilgang og konkurransekraft gjennom uavhengige sertifiseringstjenester.

Vår visjon er å være det den foretrukne samarbeidspartneren for sertifiseringstjenester for organisasjoner som ønsker nærhet, praktisk tilnærming og høy kvalitet.

Vi skal oppnå dette gjennom våre arbeidsprinsipper og DNA.

Desentralisert – Vår organisasjon bidrar til lokal verdiskapning gjennom et bredt spekter av samarbeidspartnere – Dette gir oss bred tilgang til kompetanse og ressurser.

Naturlig – vi er opptatt av både enkeltmennesket og organisasjoner. Vi har en enkel og naturlig tilnærming til samhandling og dialog. Det er enkelt å holde kontakt med oss.

Ambisiøs – Tydelig alternativ som du kan relatere til. Vi er det naturlige valget for organisasjoner som etterspør uavhengige sertifiseringstjenester, levert med nærhet til markedet og høy kompetanse.

Dette er operasjonalisert i våre regler for god oppførsel (Code of Conduct).

Policy

Vi skal arbeide for at vår virksomhet drives i tråd med de krav som vi er underlagt gjennom vår akkreditering og god forretningsskikk.

Dette omfatter da en forpliktelse til å etterstrebe at:

 • Styringssystemet vårt til enhver tid er overensstemmelse med kravene i standardene
 • Alt personell får den nødvendige opplæringen og innehar en kompetanse som er i tråd med standardens krav
 • Virksomheten drives på en etisk god måte
 • Alt personell er seg bevist sitt ansvar og at konfidensialitet opprettholdes.
 • Våre leveranser er korrekte (rapporter og sertifikater)
  • Tidsfrister overholdes
  • God kundefokus opprettholdes
  • Vi opptrer upartisk i alle sammenhenger

Policy for uavhengighet og upartiskhet.

Scandinavian Certification AS skal opptre som et uavhengig og upartisk sertifiseringsorgan basert på følgende kriterier:

 • Vårt personell skal ikke utføre revisjoner av systemer de selv har vært med på å etablere.
 • Vårt personell skal ikke gjennomføre revisjon av ledelsessystem som de har arbeidet med eller gjennomført interne revisjoner av.
 • Det skal gå minimum 3 år før vårt personell kan revidere ledelsessystemer som de tidligere har vært involvert i, enten i form av etableringsarbeid eller interne revisjoner.
 • Scandinavian Certification AS skal ikke gjennomføre interne revisjoner for egne kunder.
 • Scandinavian Certification AS skal ikke tilby konsulent tjenester for ledelsessystemer.
 • Kunder skal ha mulighet til å helt eller delvis avvise revisjonspersonell.

Scandinavian Certification AS vurderer mulige interessekonflikter i forbindelse med våre oppdrag. Vårt personell skal signere en taushets- og uavhengighetserklæring som forplikter til å varsle selskapet dersom det skulle oppstå brudd på vår politikk for uavhengighet og upartiskhet.

Saker som skulle oppstå, avdekkes eller meldes av eksterne parter skal loggføres og gjennomgås.

Målsetting

Vi skal arbeide for at vår virksomhet drives i tråd med de krav som vi er underlagt gjennom vår akkreditering og god forretningsskikk. Dette omfatter da en forpliktelse til å etterstrebe at:

 • Styringssystemet vårt til enhver tid er overensstemmelse med kravene i standarden
 • Alt personell får den nødvendige opplæringen og innehar en kompetanse som er i tråd med standardens krav
 • Virksomheten drives på en etisk god måte
 • Alt personell er seg bevist sitt ansvar og at konfidensialitet opprettholdes
 • Våre leveranser er korrekte (rapporter og sertifikater)
 • Tidsfrister overholdes
 • God kundefokus opprettholdes
 • Vi opptrer upartisk i alle sammenhenger
 • Interessekonflikter unngås

Eventuelle saker vedrørende uavhengighet og upartiskhet blir vurdert i vår ledelse og eventuelt i styret.

 

Tilbake til toppen