Skip to content

Søknad/tilbud

Forespørsel om tilbud er uforpliktende og gjøres enkelt ved e-post henvendelse eller telefon.

Stage 1

Revisjonen gjennomføres etter avtale direkte med revisjonsleder når avtale er inngått. Eventuelle mangler som anmerkes ved Stage 1 må være utbedret før Stage 2 iverksettes.

Stage 2

Stage 2 er selve hovedrevisjonen og eventuelle mangler eller funn vil bli anmerket som avvik.

Lukking av avvik

Ved anmerkede avvik vil virksomheten få 3 måneder til å gjennomføre årsaksanalyser og implementere nødvendige tiltak. Dokumentasjon for dette sendes til revisjonsleder som behandler dette og fullfører rapporten.

Evaluering av sertifiseringsleder

Sertifiseringsleder evaluerer revisjonsrapporten før den aksepteres og sendes til kunde.

Utstedelse av sertifikat

Når rapport er akseptert vil det bli utstedt sertifikat basert på avtale om omfang og standarder. Sertifikatene har en gyldighet pålydende 3 år fra beslutningsdato og forutsetter årlig oppfølging.

Årlig oppfølging og resertifisering hvert 3. år

Når sertifisering er innvilget starter det virkelige arbeidet med kontinuerlig forbedring for å opprettholde sertifiseringen. Det gjennomføres oppfølgingsrevisjon hvert år og resertifisering hvert 3. år.

Klager og anker.

I en prosess der et ledelsessystem skal evalueres mot et bestemt sett med kriterier vil det i enkelte tilfeller oppstå former for uenighet og det vil i enkelte tilfeller kunne være behov for å ytre dette i form av klage eller anke.

Klager

Klager på Scandinavian Certification AS sitt personell eller deres fremgangsmåte ved revisjoner skal sendes Scandinavian Certification AS, ved daglig leder. Tilbakemelding til innklager skal gis om at klagen er mottatt. Daglig leder vurderer saken og behandler denne og melder tilbake til klageren om utfallet av klagen. Om klagen berører daglig leders habilitet skal klagen behandles av ledelsens representant eller styret. Klager på sertifiserte kunder skal håndteres tilsvarende. Virksomheten som omfattes av klagen skal kontaktes og nødvendig informasjon omkring saken hentes inn. I noen sammenhenger kan det være nødvendig å foreta et uanmeldt besøk. Alle parter i saken skal holdes underrettet.

 

Anker

Oppdragsgiveren eller sertifikatinnehavere kan anke enhver avgjørelse tatt av Scandinavian Certification AS. Slik anke stilles til Scandinavian Certification AS ved daglig leder. Daglig leder vurderer saken og behandler denne og melder tilbake til kunden om utfallet av anken. Om ankesaken berører daglig leders habilitet skal anken behandles av ledelsens representant.

Tilbake til toppen